Category: Face Matching

Xác Minh Video Call với Giải Pháp eKYC Cho Ngân Hàng Việt Nam Tháng Sáu 9, 2020

Xác Minh Video Call với Giải Pháp eKYC Cho Ngân Hàng Việt Nam

Định danh khách hàng thông qua xác minh eKYC bằng video call cho ngân hàng là một phương pháp nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các gian lận về thông tin. Xác minh ekyc bằng video call là gì? Xác minh eKYC bằng video call được thực hiện khi khách hàng yêu cầu đăng kí trở thành thành viên

Read More